Tietosuojaseloste

Tämä on Euroopan Unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679/EU) ja tietosuojalain (1050/2018) mukainen yhdistetty tietosuojaseloste ja informointiasiakirja Stonelement Oy:n asiakkaille, palveluntoimittajille ja muille sidosryhmille sekä verkkosivuston käyttäjille.

Päivitetty 16.4.2024

 

1. Rekisterinpitäjä

Stonelement Oy

Lehmilaidantie 6

Lehdistö Industrial

35300 Orivesi

Y-tunnus: 2564362-7

 

2. Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö

Teppo Vuohelainen, tj

teppo.vuohelainen@stonelement.fi

p. 050 369 4581

 

3. Rekisterin nimi

Stonelement Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietoja käytetään mm. asiakassuhteiden ylläpitoon ja kehittämiseen, yhteydenottojen hoitamiseen, asiakaspalvelullisiin tarkoituksiin, markkinointiin ja markkinoinnin kohdentamiseen asiakkaille ja potentiaalisille asiakkaille, palvelujen tarjoamiseen ja toimittamiseen sekä laskuttamiseen ja saatavien valvontaan.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteita ovat seuraavat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset perusteet:

  • rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten
  • käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä
  • käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä
  • käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi
  • käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi.

Edellä mainittu rekisterinpitäjän oikeutettu etu perustuu rekisteröidyn henkilön ja rekisterinpitäjän välillä olevaan merkitykselliseen ja asianmukaiseen suhteeseen, joka on seurausta siitä, että rekisteröity on rekisterinpitäjän asiakas tai potentiaalinen asiakas, ja kun käsittely tapahtuu tarkoituksiin, joita rekisteröity on kohtuudella voinut odottaa henkilötietojen keräämisen ajankohtana ja asianmukaisen suhteen yhteydessä.

 

5. Rekisterin tietosisältö (käsiteltävät henkilötietoryhmät)

Rekisteri voi sisältää seuraavat tiedot:

  • Rekisteröidyn nimi, yritys ja asema yrityksessä sekä yhteystiedot (osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite)
  • Tiedot tarjotuista ja tilatuista tuotteista ja palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot sekä muut asiakassuhteeseen liittyvät tiedot

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Pääasiallisesti henkilötiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään esimerkiksi tarjouksen tekemisen tai asiakassopimuksen solmimisen yhteydessä, asiakkuuden aikana, messuilta ja tapahtumista, markkinoinnin yhteydessä tai verkkosivujen lomakkeiden kautta.

Henkilötietoja kerätään ja päivitetään myös sovellettavan lainsäädännön rajoissa julkisista lähteistä, kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista tai kolmansien osapuolien ylläpitämistä rekistereistä.

 

7. Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin kerättyä tietoa säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista tietosuojaselosteessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi, ellei lainsäädäntö velvoita säilyttämään henkilötietoja pidempään (esimerkiksi erityislainsäädäntöön, kirjanpitovelvoitteisiin tai raportointivelvollisuuksiin liittyvät vastuut ja velvoitteet).

 

8. Henkilötietojen käsittelijät

Asiakas- ja markkinointirekisteriä käsittelevät Stonelement Oy:n työntekijät. Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

 

9. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Stonelement Oy:n ulkopuolelle. Tietoja voidaan julkaista siltä osin, kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

 

10. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle lukuun ottamatta tiedotteisiin ja uutiskirjeisiin käytettävää Mailchimp-palvelua. MailChimpille siirretään käyttäjistä etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite sekä sähköpostin kohdentamiseen tarvittava tieto käyttäjäryhmistä. Mailchimp on sitoutunut noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

 

11. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista tai käsittelyn rajoittamista.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Rekisteröidyllä on myös oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä sekä siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus, jos henkilötietojen käsittely on perustunut suostumukseen. Peruuttaminen ei kuitenkaan vaikuta ennen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuutteen.

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt tulee lähettää osoitteeseen teppo.vuohelainen@stonelement.fi.

Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

 

12. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoturva ja henkilötietojen suojaaminen on meille tärkeää. Käsittelemme henkilötietoja luottamuksellisesti, ja käsittelijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus. Henkilötietoja käsittelevät vain henkilöt, joiden toimenkuva sitä edellyttää.

Henkilötietoja käsitellään tavalla, jolla pyritään varmistamaan henkilötietojen asianmukainen turvallisuus, mukaan lukien suojaaminen luvattomalta käsittelyltä sekä vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, tuhoutumiselta tai vahingoittumiselta. Tämän turvaamiseksi käytämme asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia suojatoimia.

 

Evästekäytäntö

Verkkosivustollamme ei käytetä evästeitä.

 

Sosiaalisen median liitännäiset

Verkkosivustollamme saattaa olla linkkejä tai yhteyksiä kolmannen osapuolen verkkosivustoihin sekä sosiaalisen median liitännäisiä (esim. Facebook, Instagram, YouTube). Sosiaalisen median liitännäisten käyttäminen voi lähettää tunnistettavaa tietoa kyseisille sosiaalisen median palveluntarjoajille. Kun käyttäjä avaa liitännäisen, hän saattaa sallia kolmansien osapuolten verkkosivujen evästeiden tallentumisen tietokoneelleen, jolloin näiden hallinnoijat voivat seurata sivun käyttöä, mikäli käyttäjä on kirjautunut kyseisen palveluntarjoajan sosiaaliseen mediaan. Näihin verkkosivustollamme oleviin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin tai kolmannen osapuolen välittämiin sovelluksiin sovelletaan kolmannen osapuolen käyttöehtoja. Stonelement Oy:llä ei ole määräysvaltaa tällaisiin kolmansien osapuolten verkkosivuihin, eikä se siten ole vastuussa mistään niillä julkaistusta materiaalista tai niiden käytöstä.